Ημερήσια Διάταξη Περιφερειακής Επιτροπής

Την Τρίτη 19-03-2024   και ώρα 9:30  συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,   με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Έγκριση του Πρακτικού 2ο/12-03-2024 της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του 2ου Υποέργου «Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίου άρδευσης αρδευτικό Α2 – χαμηλής ζώνης ΤΟΕΒ Λάμαρης (Μάγισσα)», προϋπολογισμού € 1.340.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου ΤΟΕΒ Λάμαρης», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036171880 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

 2. Έγκριση του από 06-03-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-02-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Εξοχής Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 176.612,90  χωρίς  Φ.Π.Α.

 3. Έγκριση του από 08-03-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-03-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του 1ου υποέργου «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου Αγ. Γεωργίου Γλυκόριζου – Αγωγοί μεταφοράς νερού από το αντλιοστάσιο του Αγ. Γεωργίου» προϋπολογισμού  € 784.845,81 με ΦΠΑ της ομώνυμης πράξης, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036174270 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

 4. Έγκριση του από 06-03-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-03-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του 3ου Υποέργου «Αντικατάσταση αγωγών, εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Κερασώνα - Παναγιάς», προϋπολογισμού € 820.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης, «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιά», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036163878 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

 5. Έγκριση του από 07-03-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

 6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του 1ου Υποέργου «Αντικατάσταση τμήματος χαλύβδινου αγωγού στο δίκτυο άρδευσης αντλιοστασίου Α4 Πριάλας εγγειοβελτιωτικού έργου Μπόιδα - Μαυρής», προϋπολογισμού € 640.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022041074 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

 7. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας  Ηπείρου «Συντήρηση - αποκατάσταση λεβητοστασίων Σ.Υ.Δ. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 72.500,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

 8. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες για την αποπεράτωση του έργου: ‘’Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών Πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης’’, έπειτα από σχετική γνωμοδότηση του ΚΑΣ», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

 9. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση τοποθέτηση πλέγματος στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης (θέση Ασφάκα)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες για τη λειτουργία του αποχετευτικού έργου και της εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων στο Δ.Δ. Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου», αναδόχου «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 01-04-2024.

 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Συβότων», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.», μέχρι την 31-12-2024.

 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση διευθέτηση όμβριων και αποκατάσταση οδού στην Κρυοπηγή και Καμαρίνα Πρέβεζας», αναδόχου «ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-06-2024.

 13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ασφαλτικές εργασίες στην περιοχή Βουργαρελίου Άρτας», αναδόχου «Γ.Ν.& Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 27-06-2024.

 14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση πλατείας και διαχείριση όμβριων για την αποφυγή κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Αετομηλίτσας», προϋπολογισμού € 52.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

 15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου  Νικολάου Σκουφά για την υλοποίηση του έργου «Άμεση αντιστήριξη οδού πρόσβασης, επισκευή φορέα και προστασία γέφυρας Κομποτίου», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

 16. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Υδραυλική επίλυση και σύνταξη κτηματολογικού πίνακα στο τμήμα Μύτικας – Μονολίθι (παροχή υπηρεσιών)».

 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Ιωαννίνων και ΠΕ Θεσπρωτίας έτους 2024 (παροχή υπηρεσιών).

 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας και ΠΕ Πρέβεζας έτους 2024 (παροχή υπηρεσιών).

 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας».

 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση οδοφωτισμού, με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μονάδα Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας».

 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας  Ηπείρου «Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τις ανάγκες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Δημιουργία φωτοβολταϊκού στην περιοχή Καταρράκτη Κεντρικών Τζουμέρκων»).

 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας  Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός τάφρων και ερεισμάτων στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στο τμήμα Κυράτσα – Παλαιοκάτουνο (παροχή υπηρεσιών)».

 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας  Ηπείρου «Καθαρισμός βραχοπαγίδων σε σημεία της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».

 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας  Ηπείρου «Άμεση διευθέτηση όμβριων με την κατασκευή τσιμενταυλάκων στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων (παροχή υπηρεσιών)».

 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιολόγηση γεωλογικής έρευνας στις Πηγές Άρτας και στον κόμβο της Εγνατίας οδού (παροχή υπηρεσιών)».

 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας  Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση καθίζησης στην 24η επαρχιακή οδό (παροχή υπηρεσιών)».

 27. Έγκριση αγοράς του διατηρητέου κτιρίου στο Καπέσοβο, υπό τη γνωστή ονομασία ‘’Οικία Φιλίδη’’, για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως ειδικώς απορρέουν από την ένταξη της περιοχής Ζαγορίου στα προστατευόμενα μνημεία της φύσης της.

 28. Έγκριση του από 12-03-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατεπείγουσες εργασίες αντιστήριξης και αποκατάστασης της επαρχιακής οδού στα όρια των Καλαρρυτών», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

 29. Έγκριση του από 12-03-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς Ραφταναίους», προϋπολογισμού 169.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

 30. Έγκριση του από 13-03-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος για την ομαλή πρόσβαση προς την Αγία Παρασκευή Βασιλικής», προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

 31. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου  της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πεζοδρομίου κατά μήκος της επαρχιακής οδού στα όρια του Δ.Δ. Μπάφρας», αναδόχου «Α. ΚΡΙΚΩΝΗ – Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.».

 32. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων, με α/α 1 «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας», της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 5032834 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», αναδόχου «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 30-10-2024.

 33. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και βατότητας κατά μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου στο Ρωμανό», αναδόχου «TSAGOIL O.E.», μέχρι την 30-09-2024.

 34. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς Δροσοχώρι και σύνδεση με όμορα  δημοτικά διαμερίσματα», αναδόχου «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-06-2024.

 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών και απομάκρυνση φερτών υλικών τμημάτων του επαρχιακού δικτύου από Κόνιτσα έως διασταύρωση προς Αετομηλίτσα (παροχή υπηρεσιών)».

 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες αποκατάστασης και συμπλήρωσης διαγραμμίσεων κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου από Ασπραγγέλους προς Μονοδένρι και Σκαμνέλι (παροχή υπηρεσιών)».

 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και αποκατάσταση οδοστρώματος κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου προς Πάδες (παροχή υπηρεσιών)».

 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός και συντήρηση οδικού δικτύου από Δ.Δ. Κήπων έως Δ.Δ. Δόλιανη (παροχή υπηρεσιών)».

 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άρση καταπτώσεων, καθαρισμός τάφρων και βελτίωση βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στα όρια του Κουκλεσίου (παροχή υπηρεσιών)».

 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων του οδοστρώματος στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από Μέτσοβο προς Ανθοχώρι (παροχή υπηρεσιών)».

 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την βελτίωση βατότητας σύνδεσης Δ.Δ. Πλατανιά με Καραδήμα (προμήθεια υλικών)».

 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος στο επαρχιακό δίκτυο στα όρια της Ελεούσας (προμήθεια  υλικών)».

 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια αδρανών υλικών και ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση προσβάσεων κτηνοτροφικών μονάδων Τ.Κ. Δαφνούλας (προμήθεια  υλικών)».

 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Σύνδεση επαρχιακού δικτύου για την δημιουργία ασφαλούς πρόσβασης με την Αναγνωστοπούλειο Σχολή (προμήθεια  υλικών)».

 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποσυναρμολόγησης γέφυρας μπέλεϋ προκειμένου να επισκευαστούν τα μεταλλικά στοιχεία αυτής στα όρια του Ν. Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».

 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμοί δασικής οδοποιίας στην Λαγκάδα Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών)».

 47. Έγκριση άσκησης Αίτησης Καθορισμού Οριστικής Τιμής Μονάδας ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων, για την απαλλοτρίωση εκτάσεων ακινήτων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, βάσει της αριθμ. 7/23/15-05-2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. 

 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επίδοση της από 15-03-2024 (αριθμ. καταθ. 107/2024) Ειδικής Αίτησης του άρθρου 7Α του Ν 2882/2001, κατά των εικαζόμενων ιδιοκτητών των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν δυνάμει της υπ΄αριθμ 5/31/25-04-2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.

 49. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 36627/817/06-03-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόφαση Περιφερειάρχη για έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης  από τον Ειδ. Φορέα 072, ΚΑΕ 0716 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για την συμμετοχή της κ. Νάκου Αγνής, αναπληρώτριας Περιφερειάρχη Ηπείρου σε συνάντηση για την «Ενταξιακή στρατηγική του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 8 Μαρτίου 2024, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου».

 50. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 39606/294/12-03-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση μετάβασης της Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη Αγνής Νάκου, στις 12/03/2024 έως 14/03/2024, στην Αθήνα, για το Πολιτικό Μνημόσυνο για τον Μωυσή Ελισάφ και έγκριση αντίστοιχων δαπανών».

 51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση υπηρεσιών παρακολούθησης, καταγραφής συλλογής ηλεκτρονικής καταχώρησης επεξεργασίας και αποστολής στοιχείων στον ΕΟΔΥ και στο Υπουργείο Υγείας για θέματα Υγείας της Π.Ε. Ιωαννίνων.

 52. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για οφειλές οικ. έτους 2023 της Π.Ε. Ιωαννίνων.

 53. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης Σπουδαστών Δημοσίου ΙΕΚ Ιωαννίνων και Κόνιτσας σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2024.

 54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2024.

 55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021».

 56. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη των εκτός κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Β’ εξάμηνο του έτους 2024 των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.

 57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην έκδοση του ετήσιου περιοδικού «Σαρακατσαναίοι» από την Αδελφότητα Σαρακατσαναίων Ηπείρου.

 58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην αγορά αντιτύπων του φωτογραφικού λευκώματος «ΗΠΕΙΡΟΣ».

 59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση Ημερίδας με Θέμα: «Η Πομπεμένη», με την Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, στις 29/03/2024, στα Ιωάννινα.

 60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Συνέδριο «Tech Fuse : A convergence of  Technology, Innovation & Culture», με την μη κερδοσκοπική εταιρία «Κόμβος Καινοτομίας & Ψηφιακής Οικονομίας», στις 5-6/04/2024, στα Ιωάννινα.

 61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση συνεδρίου για τον Γιαννιώτη Ιατρό, Ποιητή και Κριτικό Λογοτεχνίας Γεώργιο Αράγη.

 62. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απόδοση τελών του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων & Σταθμών για το έτος 2024, του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων.

 63. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 64. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

 65. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πρόσβαση στη τράπεζα νομικών πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», για το έτος 2024.

 66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επισκευή τσιμεντένιας διώρυγας αρδευτικού δικτύου στο Μάζι Κόνιτσας και συμπλήρωση με νέο τμήμα (προμήθεια υλικών)».

 67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες συντήρησης αρδευτικής διώρυγας και αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου πρόσβασης προς καλλιεργούμενες εκτάσεις στο Μπουραζάνι (παροχή υπηρεσιών)».

 68. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή της Καταμάχης  (παροχή υπηρεσιών)».

 69. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών ρέματος και προστασία πρανών ιδιοκτησιών στην περιοχή Παναγιά Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».

 70. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή τεχνικής βοήθειας για την σύνταξη μελέτης ευστάθειας πρανών επαρχιακού δικτύου Βορείων Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)».

 71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτιωτικές εργασίες οδοστρώματος για ασφαλή κίνηση στα ορεινά του Περιστερίου (παροχή υπηρεσιών)». 

 72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Απομάκρυνση καταπτώσεων και εξυγίανση φθορών οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου στα όρια του Δήμου Πωγωνίου (παροχή υπηρεσιών)».

 73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαμόρφωσης οδών πρόσβασης προς θερινά βοσκοτόπια Σιστρουνίου (παροχή υπηρεσιών)».

 74. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άρση καταπτώσεων, καθαρισμός  τάφρων και απομάκρυνση προσχώσεων από ρέματα στα όρια του πρώην Δήμου Σελλών (παροχή υπηρεσιών)».

 75. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη μελετών βελτίωσης οδοποιίας – υδραυλικών – σήμανσης της επαρχιακής οδού Κατσικά – Ανατολής – Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».

 76. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη τοπογραφικών και στοιχείων κυκλοφοριακών φόρτων για την σύνταξη μελέτης κατασκευής κόμβων Μπάφρα Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».

 77. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την αποκατάσταση φθορών στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου και Αγίου Αθανασίου Δ.Δ. Βοβούσας Δήμου Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)».

 78. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης και τσιμεντόστρωση προσβάσεων και σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο στα όρια της Πλατανούσας (παροχή υπηρεσιών)».

 79. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό «Αλώνι – Χιώνι» Καταρράκτη έως ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΞΙΑ ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», μέχρι την 30-09-2024.

 80. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα αναβάθμισης αντλιοστασίου Βίγλας ΓΟΕΒ πεδιάδας Άρτας», αναδόχου κ. Κωνσταντίνου Λ. Τσιρώνη, μέχρι την 25-12-2024.

 81. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών υλικών προς διευκόλυνση των αλιέων Δ.Ε Αμβρακικού Π.Ε Άρτας».

 82. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών, παλαιάς τεχνολογίας, της Π.Ε. Άρτας σε δημόσιους φορείς του Νομού.

 83. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Άρτας οικ. έτους 2024 όπως διαμορφώθηκε μετά την 1η Τροποποίησή του, για τακτοποίηση οφειλών έτους 2023.

 84. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου/ων για την στέγαση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, και των Υπηρεσιών Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, χωρίς τροποποίηση των εγκεκριμένων όρων της αρχικής διακήρυξης.

 85. Έγκριση παράτασης της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και  του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας.

 86. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, σχολικού έτους 2024.

 87. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου 1 «Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Τ.Ο.Ε.Β. Γλυκής (Αχέροντα – Γλυκής)»,  προϋπολογισμού 546.840,00 € με ΦΠΑ της Πράξης «Έργα εξοικονόμησης ενέργειας του δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. Γλυκής (Αχέροντα – Γλυκής)», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022102676, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

 88. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση φθορών – βελτίωση επαρχιακής οδού από γέφυρα Νεράιδας – Κυπάρισσο – Βρυσέλλα – Παλαιοχώρι – Κοκκινιά», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.».

 89. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 072.0899.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2024.

 90. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση προμηθειών για την διεξαγωγή της άσκησης ετοιμότητας «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2024».

 91. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2023 για οφειλές παρελθόντων ετών.

 92. Απόφαση για την άσκηση ενδίκου μέσου (έφεση), ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, κατά της υπ’ αριθμ. 491/2023 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

 93. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επιστροφή παραβόλου.

 94. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταπολέμηση κουνουπιών στην περιοχή Δρέπανου Θεσπρωτίας για το έτος 2024.

 95. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πάργας», αναδόχου «Άγγελου Τσιμπίκη του Ιωάννη Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-10-2024.

 96. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – αποκατάσταση – κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου «Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ Κ’ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε.», μέχρι την 18-08-2024.

 97. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/08-03-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νομού Πρέβεζας, για τα έτη 2024 και 2025», συνολικού προϋπολογισμού 123.504,00 € με ΦΠΑ. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

 98. Έγκριση του Πρακτικού Ι/16-02-2024 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών – πολυμηχανημάτων – φωτοαντιγραφικών, γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, των Δ/νσεων Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ν. Πρέβεζας, για το έτος 2024», συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ.

 99. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την υλοποίηση του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2024, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 93.078,10 € με Φ.Π.Α. και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δημοσιεύσεις στον τοπικό και περιφερειακό τύπο.

 100. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. Πρέβεζας.

 101. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την εφαρμογή του προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2020, 2021 και 2022 (κατανομή για τις υπηρεσίες των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων) της Π.Ε. Πρέβεζας.

 102. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή Αμμουδιάς έτους 2024».


Ημερήσια Διάταξη Επιτροπής Περιβάλλοντος


 Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2024  και ώρα 11.30 π.μ. συνεδριάζει  στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης με τα εξής θέματα στην Ημερήσια Διάταξή της:

 1. Τροποποίηση της 16/231/29-22-2023 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ηπείρου η οποία αφορά στη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε θεματικές εκθέσεις κατά το 1ο εξάμηνο του 2024. 

2. Έγκριση δαπανών για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 3. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η , α/α 1): «Ε.Π.Ο. αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 20.000 σε 40.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής στην Τ.Κ. Κάτω Λαψίστας, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». 

 4. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η , α/α 1): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 22.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Χαλίκι», Τ.Κ. Ωρωπού, Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η κα Μελπωμένη Νούτση.  

5. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η , α/α 1): «Ε.Π.Ο. εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας, 39.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Φθέρη», στην Τ.Κ. Μαρμάρων, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Θεόδωρος Σιαφάκας.  

6. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η , α/α 12): «Ε.Π.Ο. υφιστάμενης μικτής κτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 33.050 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής και 20 αγελάδων ελευθέρας βοσκής, στην Τ.Κ. Καλπακίου, Δήμου Πωγωνίου , Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι οι Χρήστος Μάστορας, Βασίλειος Μάστορας και Κωνσταντίνα Μάστορα.  

7. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 6η ): «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα 5*, δυναμικότητας 102 κλινών, σε γήπεδο εκτός σχεδίου στη θέση «Σοφάς- Κάτω Πέραμα» της Δ.Ε. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία « PMGP A.E.» (διακριτικός τίτλος «PMGP RESORT AND WELLNESS»).  

8. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 6η ): «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα 4*, δυναμικότητας 144 κλινών, σε γήπεδο εκτός σχεδίου στη θέση «Σοφάς- Κάτω Πέραμα» της Δ.Ε. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία « PMGP A.E.» (διακριτικός τίτλος «PMGP RESORT AND WELLNESS»).  

9. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η): «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, «ΚΑΛΑΡΡΥΤΙΚΟΣ», ισχύος 1,5 MW, Δ.Ε. Καλαρρυτών, Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΙΤΕΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».  

10. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η ): «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο Γερακάρι- ποταμός Άραχθος, ισχύος 6,256 MW, στα όρια των Τ.Κ. Κράψης και Ανατολικής της Δ.Ε. Παμβώτιδος του Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΙΝΑΧΟΣ Ι.Κ.Ε.».  

11. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 10): «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 0,418 MW επί του ρέματος Ασπροπόταμος, Δ.Ε. Κόνιτσας του Δήμου Κόνιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρείας: «ΕΝΥΔΩΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».  

12. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η ): «Α.Σ.Π.Η.Ε. εγκαταστημένης ισχύος 44 MW και τα συνοδά του έργα, στη θέση «ΚΗΠΟΣ» των Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου, Ανωγείου, Κατσανοχωρίων, Μπιζανίου, Ανατολής, των Δήμων Δωδώνης, Ζηρού, Βορείων Τζουμέρκων και Ιωαννιτών αντίστοιχα των Π.Ε. Ιωαννίνων και Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και  λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «GREEKSTREAM ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  


Νεότερη Παλαιότερη