Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις

0

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

 

 1. Εκτάσεις στις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι:

α. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, όπως αυτές ορίζονται και περιγράφονται στις παραγράφους 1, 2, 3, 4 & 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979.

β. Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς και οι βραχώδεις και πετρώδεις εκτάσεις, που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και σε λόφους, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 998/1979 και

γ. Οι αγροτικές εκτάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 του Ν.Δ. 3030/1954.

 1. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν έχουν εφαρμογή στις παρακάτω περιοχές:

α. Στις περιοχές που υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται από οικισμούς, που προϋπήρχαν του έτους 1923 ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών.

β. Στις αλυκές.

γ. Στους αρχαιολογικούς χώρους.

δ. Στα λατομεία και ορυχεία.

Άρθρο 2

 

Γενικές απαγορεύσεις

 

Στις περιοχές της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου απαγορεύεται, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των επόμενων άρθρων:

 1. Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά στην ύπαιθρο.
 2. Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά εντός κατοικιών, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, καλυβιών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών ή περιφραγμένων ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μέχρις απόσταση 300 μέτρων.
 3. Να τοποθετούνται, φυλάσσονται ή εγκαταλείπονται εύφλεκτες ύλες ή άχρηστα είδη ή απορρίμματα εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρι απόσταση 300 μέτρων από αυτές.
 4. Η δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση απορριμμάτων εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρι απόσταση 500 μέτρων από αυτές.
 5. Η καύση ανθρακοκαμίνων εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μέχρι απόσταση 100 μέτρων από αυτές, όπως και η εγκατάσταση εργαστηρίου ή τεχνικού συγκροτήματος που λειτουργεί με καύσιμη ύλη.
 6. Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά.
 7. Το κάπνισμα μελισσών.
 8. Η καύση αγρών ή αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.
 9. Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων – σπίρτων και άλλων υλών.

 

Άρθρο 3

 

Ειδικές ρυθμίσεις – διατάξεις

 

 1. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στο προηγούμενο άρθρο επιτρέπονται ενέργειες και εργασίες που απαιτούν τη χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο μόνο κάτω από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στα άρθρα 4 έως και 11 του παρόντος.

 

Άρθρο 4

 

Δραστηριότητες χωρίς άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

 

 1. Επιτρέπεται από 1 Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επομένου έτους το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο χωρίς την έκδοση άδειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την εκτέλεση γεωργικών ή άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης, για τις οποίες δεν προκύπτουν για το παραπάνω χρονικό διάστημα διαφορετικά μετρά από την παρούσα ή άλλη διάταξη, εφόσον ληφθούν από τον ενεργούντα την καύση όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς.
 2. Επιτρέπεται από 1 Νοεμβρίου μέχρι 30 Απριλίου του επομένου έτους, το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς για λόγους εστίασης ή κατασκήνωσης στην ύπαιθρο εντός δασών και δασικών εκτάσεων, εφόσον λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:

α. Γίνεται πλήρης αφαίρεση της παρεδάφιας βλάστησης σε ακτίνα 2 τουλάχιστον μέτρων από την εστία.

β. Τηρείται η ελάχιστη απόσταση της εστίας από παρακείμενη δενδρώδη ή θαμνώδη βλάστηση που είναι τουλάχιστον 10 μέτρα και εξασφαλίζεται με τοποθέτηση περιμετρικά της εστίας της φωτιάς κατάλληλου μεγέθους λίθων.

γ. Υπάρχει ικανή ποσότητα νερού για την αντιμετώπιση της φωτιάς σε περίπτωση που αυτή ξεφύγει από τον έλεγχο.

δ. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των ατόμων που άναψαν φωτιά, υποχρεούνται στην πλήρη κατάσβεσή της ή στο σκέπασμά της με ποσότητα χώματος.

 1. Επιτρέπεται για το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου  μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους το άναμμα φωτιάς για λόγους εστίασης, μόνον εντός οργανωμένων για το σκοπό αυτό χώρων, όπως κάμπινγκ και εφόσον λαμβάνονται τα μέτρα της προηγουμένης παραγράφου.
 2. Κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στα οικοδομήματα και τους χώρους που περιγράφονται σε αυτό, εφόσον λαμβάνονται από τους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές τα παρακάτω μέτρα:

α. Τοποθετείται στους καπνοδόχους κατάλληλη συσκευή για την πρόληψη της εκτίναξης σπινθήρων.

β. Καθαρίζονται οι καπνοδόχοι από την αιθάλη.

γ. Σβήνεται η φωτιά μετά το τέλος της χρήσης.

δ. Υπάρχει παροχή ή ικανή ποσότητα νερού ή άλλων φορητών μέσων για την αποτελεσματική καταστολή της, εάν αυτό απαιτηθεί.

ε. Καθαρίζεται ο χώρος από την παρεδάφια βλάστηση, σε ικανή απόσταση από την εστία της φωτιάς.

Άρθρο 5

 

Καύση σιτοκαλαμιάς και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων

 

 1. Από 1 Μαΐου μέχρι και 30 Ιουνίου και κατά το μήνα Οκτώβριο κάθε έτους, επιτρέπεται, ύστερα από άδεια ατομική ή ομαδική, που εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, η καύση αγροτικών εκτάσεων κατά τις πρωϊνές ώρες και μέχρι τη 12η μεσημβρινή, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας που εκδίδεται από το Πυροσβεστικό Σώμα σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 12030 Φ. 109.1/1999, είναι για την περιοχή καύσης 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση) και εφόσον λαμβάνονται σωρεύτηκα τα ακόλουθα μέτρα και υποχρεώσεις:

α. Δημιουργία ψιλής ζώνης με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.

β. Τεμαχισμός με άροση ή άλλο τρόπο της υπό καύση έκτασης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της, όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.

γ. Διαβροχή της ζώνης προς την πλευρά του δάσους ή της δασικής έκτασης, όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από την υπό καύση περιοχή και 50 μέτρα από δεντροστοιχία.

δ. Εξασφάλιση φορητών μέσων για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια (υδροφόρων – γεωργικών ελκυστήρων – πτυοσκάπανων κλπ) καθώς και οχήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου αυτό είναι δυνατό, και μόνο σε περιπτώσεις ομαδικών καύσεων.

ε. Ειδικά για τις περιοχές πρώτης επικινδυνότητας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Π.Δ. 575/80, ο Διοικητής της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όταν κρίνει απαραίτητο, ζητά επιπλέον των ανωτέρω και βεβαίωση Γεωπόνου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία αναφέρεται η αναγκαιότητα της καύσης.

 1. Επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επόμενου έτους στις επικίνδυνες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται με το Π.Δ. 575/80, η καύση αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων ή σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από αυτές και 50 μέτρα από δενδροστοιχίες, χωρίς άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μόνον όταν λαμβάνονται όλα τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου, ενώ για τις λοιπές περιοχές της χώρας, μόνον όταν λαμβάνονται τα μέτρα της περίπτωσης (δ) της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 6

 

Τοποθέτηση – φύλαξη εύφλεκτων και άχρηστων ειδών

 

 1. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη εύφλεκτων υλών ή άχρηστων ειδών στην ύπαιθρο. Επιτρέπεται η τοποθέτηση – φύλαξη τους σε κατάλληλο χώρο, η απόσταση του οποίου είναι 300 μέτρα από τις παρυφές δασών ή δασικών εκτάσεων και 50 μέτρα από δενδροστοιχίες με δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση.
 2. Σε περίπτωση που δε μπορεί να ανεβρεθεί χώρος εκτός δάσους, όπως αυτός ορίζεται στην προηγουμένη παράγραφο, κατ’ εξαίρεση μπορούν να αποθηκευθούν εύφλεκτα υλικά σε αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων ή πλησίον αυτών, κατόπιν αδείας του οικείου Δασάρχη και μόνον εφόσον τηρούνται τα μέτρα που έχουν υποδειχθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, εκδίδοντας στην περίπτωση αυτή σχετικό πιστοποιητικό πυρασφαλείας.

Άρθρο 7

 

Χώροι απορριμμάτων

 

 1. Απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου η καύση απορριμμάτων ή άλλων αποβλήτων εντός των Xώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.
 2. Για την αντιπυρική προστασία των Χώρων Υγειονομικής Ταφής των Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) λαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:

α. Περιμετρική περίφραξη και κατασκευή αντιπυρικής ζώνης ελάχιστου πλάτους 8 μέτρων, εφόσον η μορφολογία του εδάφους το απαιτεί.

β. Αποθήκες εδαφικού υλικού για τη χωματοκάλυψη εστιών πυρκαγιάς στα απορρίμματα.

γ. Δεξαμενή πυρόσβεσης επαρκούς χωρητικότητας.

δ. Πινακίδες αναγνωρίσιμες από απόσταση για την απαγόρευση του καπνίσματος.

ε. Τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων σε προσβάσιμα σημεία των Χώρων Υγειονομικής Ταφής των απορριμμάτων.

στ. Σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων με δυναμικότητα άνω των πεντακοσίων (500) τόνων ημερησίως να παρευρίσκεται βυτιοφόρο όχημα, κατά την αντιπυρική περίοδο.

ζ. Ύπαρξη σχεδίου αντιμετώπισης πυρκαγιών και εγχειρίδιο οδηγιών πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς για το προσωπικό.

η. Συγκρότηση ομάδας πυρασφαλείας κατάλληλα εκπαιδευμένης.

θ. Εκτέλεση άσκησης πυρόσβεσης κάθε χρόνο.

ι. Στους χώρους γραφείων των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) να υπάρχουν αναρτημένα σε εμφανή σημεία τα τηλέφωνα των αρμοδίων Υπηρεσιών (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ο.Τ.Α, Δασαρχείο).

 1. Για τους ΧΥΤΑ που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις, σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα, να αιτείται από την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία υπόδειξη για λήψη πρόσθετων μέτρων, εάν αυτό απαιτείται.
 2. Στους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων που υφίστανται κατά τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, ενεργείται κάθε χρόνο πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, αυτοψία από τριμελή Επιτροπή, που συγκροτείται για κάθε Περιφερειακή Ενότητα τον Ιανουάριο κάθε έτους με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και η οποία αποτελείται από έναν Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας και έναν υπάλληλο της Δασικής Υπηρεσίας. Για την αυτοψία συντάσσεται σχετική έκθεση όπου καταγράφεται η ύπαρξη ή μη των κάτωθι προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας:

α. Άνοιγμα λάκκου βάθους 2 μέτρων για την απόθεση των απορριμμάτων, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες του εδάφους.

β. Περίφραξη ολόκληρου του χώρου απόρριψης με δικτυωτό συρματόπλεγμα ύψους 2,5 μέτρων τουλάχιστον.

γ. Διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης πλάτους τουλάχιστον 50 μέτρων περιμετρικά της περίφραξης.

δ.  Ύπαρξη επαρκούς αριθμού εργαλείων και ικανής ποσότητας ή παροχής νερού.

   Οι συντασσόμενες Εκθέσεις υποβάλλονται από την Επιτροπή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.

Ειδικά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου οι Δήμοι και Κοινότητες υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα μέτρα του άρθρου 118 του Ν. 1892/90.

Επίσης κατά τη διάρκεια των κρισίμων ημερών (δείκτης επικινδυνότητας 4 και 5) της αντιπυρικής περιόδου επιβάλλεται η παρουσία υδροφόρου οχήματος με μέριμνα του οικείου Δήμου.

Άρθρο 8

 

Μέτρα για τη λειτουργία ανθρακοκαμίνων, ασβεστοκαμίνων και λοιπών εργαστηριακών συγκροτημάτων

 1. Όπου από την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφαλείας για τη λειτουργία παντός είδους εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων εντός δασών ή δασικών εκτάσεων ή πλησίον αυτών, προβλέπεται η λήψη ειδικών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων πυροπροστασίας αυτά εφαρμόζονται και επιπροσθέτως λαμβάνονται ανά περίπτωση μέτρα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
 2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία των ανθρακοκαμίνων, ασβεστοκαμίνων λοιπών εργαστηριακών ή τεχνικών συγκροτημάτων που λειτουργούν εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ύστερα από άδεια του οικείου δασάρχη, που αναφέρει ρητά το χρόνο λειτουργίας και την ακριβή θέση της εγκατάστασης, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία εξεύρεσης χώρου εκτός του δάσους. Για τη λειτουργία της εγκατάστασης είναι απαραίτητη η έκδοση βεβαίωσης πυρασφαλείας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία χορηγείται εφόσον τηρούνται τουλάχιστον οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις που υποδεικνύονται και ελέγχονται με αυτοψία εντεταλμένων οργάνων της:

α. Αποψιλωμένη από βλάστηση ζώνη περιμετρικά της εγκατάστασης πλάτους 25 μέτρων. Σε περιοχές που δεν υπάγονται στο Π.Δ. 575/1980 επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η ζώνη να είναι πλάτους 15μ.

β. Τοποθέτηση κατάλληλης διάταξης για την αποφυγή της διασποράς σπινθήρων στις καπνοδόχους ή σωλήνες εξαγωγής καυσαερίων των εγκαταστάσεων.

δ. Τοποθέτηση των κατάλληλων κατά περίπτωση φορητών πυροσβεστικών μεσών και εργαλείων που υποδεικνύονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς.

   Από την ημερομηνία κτήσης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας αρχίζει αυτοδικαίως η έναρξη της ισχύος της άδειας λειτουργίας.  

 1. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου, εκτός από τις προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες, ανακαλείται από την εκδούσα  Πυροσβεστική Υπηρεσία η βεβαίωση και παράλληλα κοινοποιείται η ανάκληση στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία. Από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανάκλησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας θεωρείται αυτοδικαίως η ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

Άρθρο 9

 

Κάπνισμα μελισσών

 

 1. Το κάπνισμα κυψελών που είναι μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις παρυφές των δασών επιτρέπεται μόνον εφόσον:

α. Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων γύρω από τις κυψέλες.

β. Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και θάμνους είναι τουλάχιστον 10 μέτρων.

γ. Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού).

δ. Στις κυψέλες και σε εμφανή σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη. Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο επιτρέπεται το κάπνισμα κυψελών μόνο μέχρι τη 12η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι 1 (μικρή) ή 2 (μέση).

 1. Το κάπνισμα μελισσών που είναι σε κορμούς δένδρων επιτρέπεται εκτός    αντιπυρικής περιόδου, μόνον εφόσον επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα της προηγουμένης παραγράφου και έχει ενημερωθεί η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για το χρόνο της ενέργειας του καπνίσματος.

Άρθρο 10

 

Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων

 

Η καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας της αρμόδιας Δασικής Αρχής. Για την έκδοση της παραπάνω αδείας, απαραίτητη είναι η προηγούμενη έγκριση – θεώρηση από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σχετικής μελέτης για τα αναγκαία μέτρα, μέσα και υλικά πυρασφαλείας που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο και περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής:

α. Αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της καύσης.

β. Την τεχνική της ελεγχόμενης καύσης.

γ. Το χρόνο ή το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η καύση.

δ. Τα προληπτικά μέτρα και μέσα πυρασφαλείας που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση του κινδύνου εξάπλωσης της φωτιάς.

Άρθρο 11

Όργανα ελέγχου

 1. Ο έλεγχος των προβλεπόμενων από τον παρόντα κανονισμό μέτρων πυροπροστασίας, ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα, τα οποία υποχρεούνται να διευκολύνουν οι ιδιοκτήτες ή οι καθοιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές ή διαχειριστές των εκτάσεων, επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων στις οποίες ισχύει αυτός.
 2. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΧΥΤΑ λαμβάνονται υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού μέτρα πυρασφάλειας, τα οποία υποδεικνύονται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο έλεγχος εφαρμογής των μέτρων ενεργείται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς και από την Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της παρούσης.

 

Άρθρο 12

 

Ποινικές Κυρώσεις

 

 1. Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες ποινές, οι παραβάτες του παρόντος κανονισμού διώκονται και τιμωρούνται συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
 2. Οι διατάξεις του άρθρου 184 του Π.Δ. 410/1995 ισχύουν και εφαρμόζονται για τους παραβάτες που είναι αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού.

 

Άρθρο 13

Μεταβατικές – Καταργούμενες διατάξεις

 

 1.   Σε υποθέσεις που αφορούν τα αντικείμενα του παρόντος Κανονισμού και για τις οποίες ασκήθηκαν ποινική δίωξη πριν από την έναρξή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δίωξη.
 2. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθ. 1/2018  Πυροσβεστική Διάταξη.

Άρθρο 14

 

Έναρξη ισχύος

 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει αμέσως μετά την υπογραφή του.

 

Ιωάννινα  22 Μαρτίου 2019

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ Λ. ΡΙΖΟΣ

ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ

 

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι

Ιωάννινα  ……..…………… 2019

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here