Δηλώσεις του Μάριου Κάτση σχετικά με την απαλλαγή όλων των κατοίκων της Θεσπρωτίας, από την καταβολή διοδίων στη Τύρια (αναλυτικά οι τρόποι αίτησης)

0

 

Σχετικά με την απαλλαγή του Νομού Θεσπρωτίας για όλους τους μόνιμους κατοίκους, τους επαγγελματίες, τους ανέργους και ΑΜΕΑ, από την υποχρέωση καταβολής διοδίων στην Τύρια, με απόφαση του Υπουργού Χρήστου Σπίρτζη (ΦΕΚ Β´ 4156/2017), Ο Μάριος Κάτσης δήλωσε τα εξής:

Ως Θεσπρωτός Βουλευτής, εκ μέρους όλων των συμπολιτών μου, εκφράζω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Στην πρόσφατη επίσκεψή του άλλωστε στον ακριτικό Νομό μας, έδειξε την έμπρακτη συμπαράστασή του στα ζητήματα κρίσιμων και ανοικτών θεμάτων όπως το λιμάνι, και η εκπόνηση μελέτης για τη σύνδεση της Εγνατίας με το Μαυρομάτι και την παράκαμψη της πόλης της Ηγουμενίτσας.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι, με την ίδια απόφαση μειώνονται τα διόδια της Τύριας, για όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες της Εγνατίας οδού, ακολούθως:

Δίκυκλα, τρίκυκλα: 1,50€

Ελαφρά οχήματα Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος μέχρι 2,70μ.: 2,10€

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις (4) άξονες Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο με δύο ή τρεις άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,70 μ.: 5,30€

Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις (4) ή περισσότερους άξονες οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο με τέσσερις ή περισσότερους άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,70 μ.: 7,40€

Επιπλέον με την ίδια απόφαση απαλλάσσονται από την καταβολή διοδίων στην Εγνατία οδό:

  • Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε άτομα με αναπηρία (Α.Μ.Α.) και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτά ή για την μεταφορά των ατόμων αυτών.
  • Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν σε ανέργους και επιβατικά ή/ και επαγγελματικά οχήματα που ανήκουν σε κατοίκους ή επιχειρήσεις όμορης του δικτύου περιοχής, υπό τους όρους που θα καθοριστούν σε απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση και την διαδικασία υποβολής αίτησης:

1. Καθορίζουμε την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων τελών για τους τους κατοίκους
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51639Τεύχος Β’ 4156/29.11.2017
των παρακάτω όμορων, στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες αυτής, περιοχών σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α΄93) και για τις αναφερόμενες στον παρακάτω Πίνακα διαδημοτικές μετακινήσεις ανά οδικό τμήμα θέσης Μετωπικού Σταθμού Διοδίων όπως αυτό προσ
διορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6686/14-11-2014 2014 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β’ 3086/2014) περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής, όπως ισχύει σήμερα:
Μετωπικός ΣταθμόςΟδικό Τμήμα Θέσης ΣΔ (μεταξύ Α/Κ)
Περιοχή Χρέωσης ΣΔ (μεταξύ Α/Κ)
Χ.Θ. Μετωπικού Σταθμού
Απαλλασσόμενες από την καταβολή διοδίων τελών γεωγραφικές περιοχές
ΤΥΡΙΑΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΣΕΛΛΩΝ/ΤΥΡΙΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
47+000Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ-ΑΡΑΧΘΟΥ/ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΜΕΤΣΟΒΟΥ
77+000ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΑΛΑΚΑΣΙΑΝΗΛΙΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΑΣΜΕΤΣΟΒΟΥΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
117+800ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΟΥΣΘΕΝΗΜΟΥΣΘΕΝΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΤΡΥΜΟΝΑΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
443+000ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΙΑΣΜΟΣΒΑΦΑΙΙΚΩΝ-ΙΑΣΜΟΥΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣΔΥΤ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
536+000Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ & Π.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΜΕΣΤΗΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΜΕΣΤΗΣ
ΔΥΤ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
580+000Π.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – Π.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΡΔΑΝΙΟΒΙΠΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΑΡΔΑΝΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΗΠΟΙ
648+000Π.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΙΕΡΟΠΗΓΗΙΕΡΟΠΗΓΗΣ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ
61+995Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ51640 Τεύχος Β’ 4156/29.11.2017

2. H απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο (1) ισχύει εφόσον κάθε απαλλασσόμενος διαμένει με κύρια κατοικία εντός των ορίων των απαλλασσόμενων γεωγραφικών περιοχών.

3. Καθορίζουμε την απαλλαγή των Ι.Χ. ιδιωτικών ή Ι.Χ. επαγγελματικών οχημάτων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση εντός των ορίων των απαλλασσόμενων γεωγραφικών περιοχών, από την καταβολή διοδίων τελών.

4. Καθορίζουμε την απαλλαγή των ανέργων από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α΄93) όπως ισχύει. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων ισχύει με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.

5. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία σχεδιασμού, χρηματοδότησης, προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας ή τεχνολογίας ασύρματης επικοινωνίας δεδομένων (π.χ. GSΜ), μέσω του οποίου θα διενεργούνται οι χρεώσεις διοδίων τελών στους αυτοκινητόδρομους περιλαμβανομένης και της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αυτής αξόνων.

Το ως άνω σύστημα εκτιμάται ότι θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του 2018. Έως την πλήρη θέση σε λειτουργία του ανωτέρω ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος καθώς και την έγκριση, από την Γενική Διεύθυνση Μεταφορών (DG MOVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της τιμολογιακής πολιτικής διοδίων για τα βαρέα οχήματα και την υλοποίησή της, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων τελών στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους αυτής άξονες θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση. Άρθρο 2 Διαδικασία 1. Για την πιστοποίηση των ανωτέρω δικαιούχων και των οχημάτων αυτών, δημιουργείται ηλεκτρονικός κατάλογος μονίμων κατοίκων και δικαιούχων απαλλαγής.

2. Διατίθεται διαδικτυακή εφαρμογή στην οποία οι δικαιούχοι συμπληρώνουν σχετική αίτηση απαλλαγής η οποία θα περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο και αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του φυσικού προσώπου που καταθέτει την αίτηση, επωνυμία επιχείρησης εφόσον πρόκειται για εταιρικό όχημα, στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας, στοιχεία επικοινωνίας, γεωγραφική περιοχή κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης, αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων για τα οποία ζητείται η χορήγηση διέλευσης από τα διόδια και τα οποία πρέπει να ανήκουν στην ιδιοκτησία του ανωτέρω φυσικού ή νομικού προσώπου. 3. H αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο του ενδιαφερόμενου. β) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή/και άλλα φορολογικά στοιχεία μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ, διά των οποίων θα αποδεικνύεται η κύρια κατοικία ή η επαγγελματική εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου. γ) Άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που ανήκουν στο ανωτέρω φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για τα οποία ζητείται η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων. Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2017

Ο Υπουργός ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ