Επιχορήγηση επιχειρήσεων για απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών

0

Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) έχει ανακοινωθεί πρόσκληση προς ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας».

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης έξι χιλιάδων (6.000) άνεργων επιστημόνων, κατόχων πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ηλικίας έως 39 ετών.

Προϋπολογισμός. Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος προβλέπεται να ανέλθει έως το ποσό των εβδομήντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (73.500.000) ευρώ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

• Για το 2019: κατά προσέγγιση 30.000.000 ευρώ.

• Για το 2020: κατά προσέγγιση 30.000.000 ευρώ.

• Για το 2021: κατά προσέγγιση 13.500.000 ευρώ.

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην πρόσκληση χορηγούνται βάσει του κανονισμού de minimis. Βάσει αυτού, η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Δικαιούχοι – επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι τομείς:

• Μεταποίηση – βιομηχανία: ΣΤΑΚΟΔ:10-34,

• Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών: ΣΤΑΚΟΔ: 61-63 (τηλεπικοινωνίας, υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες και δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας).

• Υλικά – κατασκευές: ΣΤΑΚΟΔ: 41-43 (κατασκευές).

• Εφοδιαστική αλυσίδα: ΣΤΑΚΟΔ: 49-53 (μεταφορά και αποθήκευση).

Αναλυτικά οι κλάδοι περιγράφονται στο παράρτημα Ι της δημοσιευμένης πρόσκλησης.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται και επιχειρήσεις, ανεξάρτητα με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, που θα δημιουργήσουν νέα/ες θέση/εις εργασίας ειδικοτήτων πληροφορικής, με βάση την κατηγοριοποίηση επαγγελμάτων κατά ΣΤΕΠ, κατηγορία 213: πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της πληροφορικής (σχεδιαστές, αναλυτές και προγραμματιστές συστημάτων υπολογιστών, πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της πληροφορικής μη αλλού καταχωρισμένο).

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Ωφελούμενοι – άνεργοι. Οπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του οργανισμού, ωφελούμενοι του προγράμματος είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 39 ετών, απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι πτυχιούχοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 πρέπει:

• Να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, τόσο κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους όσο και κατά την πρόσληψή τους.

• Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

• Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

• Να είναι ηλικίας έως 39 ετών (να διανύουν έως και το 40ό έτος της ηλικίας τους), κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια υπηρεσία.

Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 15 μήνες. Μετά τη λήξη των δεκαπέντε μηνών, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει την/τις θέση/εις εργασίας για επιπλέον 3 μήνες, χωρίς επιχορήγηση.

Ποσό επιχορήγησης. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελουμένου, με ανώτατο όριο ως εξής:

• Το ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως για κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

• Το ποσό των 700 ευρώ μηνιαίως για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

• Το ποσό των 800 ευρώ μηνιαίως για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.


kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here