Ηγουμενίτσα: Σε δημοπρασία το “τσιμπουρικι” και ένα κατάστημα στις εργατικές

0

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, είναι (μεταξύ άλλων) κύριος ενός δημοτικού καταστήματος στη
θέση Εικόνισμα (Τσιπουρίκι) της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας, το οποίο δεν είναι μισθωμένο.
Εισηγούμαι :
Α) την εκμίσθωση μετά από δημοπράτηση του δημοτικού ακινήτου/καταστήματος που
βρίσκεται στη Δ.Κ. Ηγουμενίτσας (ΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ-ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΚΙ) για χρήση
ζαχαροπλαστείο/ή και ως εστιατόριο.
Η εκμίσθωση του παραπάνω ακινήτου είναι προς όφελος του Δήμου μας, αφενός για να
εισπράττει το μίσθωμα, αφετέρου για την αξιοποίηση του ακινήτου αλλά και την διασφάλιση
της αρτιότητας του, το οποίο λόγω της απόστασης του από την πόλη κινδυνεύει από
βανδαλισμούς, καταστροφές και κατά συνέπεια υποβάθμιση της αξίας του.
Β) την παραπομπή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή για καθορισμό των όρων της
δημοπρασίας
Ύστερα από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος και αφού προηγουμένως έδωσε το λόγο σε
κάθε έναν χωριστά από τους δημοτικούς συμβούλους, καθώς και στον πρόεδρο της Δ.Κ.
Ηγουμενίτσας, για να εκφράσουν τις απόψεις τους και να τοποθετηθούν επί του θέματος,
κάλεσε αυτούς να αποφασίσουν.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του, την
εισήγηση της κας Αντιδημάρχου, τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 ΔΚΚ , το
άρθρου 3 παρ.1 ΠΔ 270/81 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και τέλος τις
απόψεις και τοποθετήσεις των μελών του,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την μίσθωση μετά από δημοπράτηση Δημοτικού Ακινήτου στην Δ.Κ.
Ηγουμενίτσας (ΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ- ΤΣΙΠΟΥΡΙΚΙ) για χρήση ζαχαροπλαστείο/ή και ως
εστιατόριο.
Να καθορισθούν από την Οικονομική Επιτροπή οι όροι του διαγωνισμού αυτού, σύμφωνα
με τα άρθρο 3 παρ.1 ΠΔ 270/81 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 του ν. 3852/10.
 Την εκμίσθωση του ανωτέρω δημοτικού ακινήτου μετά από δημοπράτηση ψήφισε και ο
πρόεδρος της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας κ. Σταύρος Ζήσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9/2018.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Για τούτο συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΟΝΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ηγουμενίτσα 30 – 1 – 2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

KΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ

Στην Ηγουμενίτσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 12 του μηνός Φεβρουαρίου
του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30′ συνήλθε σε συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας μετά από την με αριθμ. 1889/8-2-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του
Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε ένα χωριστά από τα μέλη του, ως και στον κ.
Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Σε σύνολο εικοσιεπτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα εικοσιένα (21) μέλη και
ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Μαρτίνης Δονάτος (Πρόεδρος)
2.-Μήτσης Σωτήριος
3.-Γκίκας Μιχαήλ
4.-Λώλης Ηλίας
5.-Φουσέκης Γεράσιμος
6.-Τσουμάνης Κωνσταντίνος
7.-Πάκος Δημήτριος
8.-Σούρλα Παναγιώτα
9.-Τζώρτζης Απόστολος
10.-Μυριούνης Ευάγγελος
11.-Κοσιώρης Σπυρίδων
12.-Ντάνης Βασίλειος
13.-Κοτσώνη Αλεξάνδρα, προσήλθε μετά
τη συζήτηση του 7ου θέματος,
14.-Γκόλιας Βασίλειος (Γραμματέας)
15.-Καραλή Χριστίνα (Αντιπρόεδρος)
16.-Ντάνης Γεώργιος
17.-Κάτσιος Χρήστος
18.-Γόγολος Ιωάννης
19.-Γούλα Δήμητρα
20.-Δήμας Θεόδωρος
21.-Νταής Ανδρέας, αποχώρησε μετά
τη συζήτηση του 5ου θέματος,
_ . _
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1.-Κώστας Ελευθέριος , 2.-Δηλαβέρη Ρεγγίνα , 3.-Γουρνάρης Μιχαήλ ,
4.-Παππάς Θωμάς , 5.-Ευστρατίου Μιχαήλ , 6.-Μακρής Γεώργιος .
( Δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα ).
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος, χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο Διοικητικός Υπάλληλος του Δήμου
κ.Γεώργιος Μ. Κατσιμάνης.
Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Επί του 7
ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση εκμίσθωσης μετά από δημοπράτηση
ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Ηγουμενίτσας, που βρίσκεται στην πλατεία της Δ.Κ. Νέας
Σελεύκειας» αφού επεσήμανε κατ’ αρχήν την απουσία του Προέδρου της Δημοτικής
Κοινότητας Νέας Σελεύκειας κ. Ιωάννου Γεώργιου ο οποίος είχε κληθεί να συμμετέχει στη
συζήτηση και στη λήψη απόφασης αυτού του θέματος, έδωσε στη συνέχεια το λόγο στην
Αντιδήμαρχο κα Σούρλα Παναγιώτα, η οποία εισηγούμενη το θέμα εξέθεσε ότι:
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Σελίδα – 2 –
Ο Δήμος μας είναι ιδιοκτήτης ενός καταστήματος που βρίσκεται στην πλατεία της Δ.Κ.
Νέας Σελεύκειας. Προς τον σκοπό αξιοποίησης του εν λόγω ακινήτου, το οποίο ήδη βρίσκεται
σε κακή κατάσταση και η περαιτέρω εγκατάλειψη του θα οδηγήσει στην πλήρη καταστροφή
του, εισηγούμαι :
Α) την εκμίσθωσή του μετά από δημοπράτηση.
Β) την παραπομπή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή για καθορισμό των όρων της
δημοπρασίας.
Να σημειώσω ότι για την ενοικίαση του ανωτέρω καταστήματος γνωμοδότησε θετικά το
Τοπικό Συμβούλιο της Δ.Κ. Ν. Σελεύκειας με την υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασή του.
Στη συνέχεια και αφού προηγουμένως ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο σε κάθε έναν
χωριστά από τους δημοτικούς συμβούλους για να αναπτύξουν τις απόψεις τους και να
τοποθετηθούν επί του θέματος, κάλεσε αυτούς να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της κας Αντιδημάρχου, τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 ΠΔ 270/81 σε συνδυασμό
με το άρθρο 72 του ν. 3852/10, τις διατάξεις του Ν.3463/2006 περί εκμίσθωσης ακινήτων
των Δήμων και Κοινοτήτων, τις διατάξεις του άρθρου 192 του Δ.Κ.Κ. την υπ’ αριθμ. 5/2017
απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Ν. Σελεύκειας και τέλος τις απόψεις και
τοποθετήσεις των μελών του,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την εκμίσθωση μετά από δημοπράτηση ενός καταστήματος ιδιοκτησίας Δήμου
Ηγουμενίτσας, που βρίσκεται στην πλατεία της Δ.Κ. Νέας Σελεύκειας.
Παραπέμπει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για την κατάρτιση των όρων
δημοπράτησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 46/2018
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Για τούτο συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΟΝΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ηγουμενίτσα 14 – 2 – 2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ