Ενισχύσεις στον τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων

0

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο υποέργο «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» της δράσης «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το υποέργο αφορά επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, από την οποία προκύπτει είτε γεωργικό είτε μη γεωργικό προϊόν.

Η δημόσια ενίσχυση ξεπερνάει τα 180 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, στόχος του υποέργου είναι:

1. Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων ή/και της υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας.

2. Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

3. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων.

4. Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

5. Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει να εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από αυτούς τους στόχους.

Στο πλαίσιο του υποέργου «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων», επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα που ανήκουν είτε στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ, που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και πληρούν μία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει περισσότερες της μίας αιτήσεις ενίσχυσης ανά ΑΦΜ. Το άθροισμα του προβλεπόμενου προϋπολογισμού ανά ΑΦΜ για το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων, όμως, δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα ανώτατα όρια του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ενισχύονται επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού. Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

– Κατασκευή ή εκσυγχρονισμό ακινήτων.

– Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

Το ύψος της συνολικής δημόσιας χρηματοδότησης ξεπερνάει τα 180 εκατ. ευρώ.

– Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές α΄ υλών και προϊόντων εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km.

– Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.

– Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων κ.λπ.).

– Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

– Αυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων κ.λπ. Επιπλέον, επιλέξιμη είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.).

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους. Οι εν λόγω υπηρεσίες δεν πρέπει να αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.

– Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

– Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης και κυμαίνονται από 500.000€ έως 7.500.000€ για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και από 2.000.000€ έως 12.500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να φθάσει έως 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή επένδυσης.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι μηνών, που θα χορηγείται είτε για λόγους ανωτέρας βίας είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνάει την 31η Μαΐου 2025.

Αναλυτικά στοιχεία της προκήρυξης μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://minagric.gr, στον σύνδεσμο «Δράσεις Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Αιτήσεις υποβάλλονται από 16.5.2022 έως και 30.9.2022.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.


πηγη

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ